Data center

Player profile - Personal information


Name: Sebastian Tiszai
Birthday: 1988-04-07
Height: 1.99 m